Software & BPO Committee

 
S.No. Name Designation Email Address
 1. Mr. Abhijit Gupta  Chairperson  abhi@abhi.com.np
 2. Mr. Shakti Shrestha Co-chair shakti.shrestha@gmail.com
 3. Mr. Jayaram Humagain Member jksjayaram@gmail.com,jksjayaram@yahoo.com
 4 Mr. Karmath Dangol
Member
karmath@gmail.com
 5.