2019 Oct

24

बिजयी उम्मेदवारहरुको नाम घोषणा
बिजयी उम्मेदवारहरुको घोषणा ....

2019 Oct

19

उम्मेद्वारी फिर्ता फाराम
उम्मेद्वारी फिर्ता फाराम   ....

2019 Oct

19

उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा
उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन ....

2019 Oct

19

उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा
उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन ....

2019 Oct

17

उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा
....

2019 Oct

15

Notice
सूचना ....

2019 Oct

14

Notice
सूचना   ....

2019 Oct

13

मतदाता नामावलीमा भएको संसोधन २०७६
मतदाता नामावलीमा भएको संसोधन ....

2019 Oct

13

निर्बाचनको लागि अख्तियारीनामाको फारम
....

2019 Oct

11

निर्बाचनको लागि उम्मेदवारी दरखास्त फारम
Financial Clearance Form ....

Copyright © 2018 Federation of Computer Association Nepal (CAN Federation) | All rights reserved

Powered by Young Minds